Vizyonumuz | 7Cbasalia

Sahip olduğumuz biyo-teknolojimizle, bir şehrin kendi atıkları ile kendi kendine yeterli,
sürdürülebilir Yeşil ve Döngüsel bir şehre dönüşmesini sağlamaktır.
Atıkları ham madde kaynağı olarak kullanmak ve bir şehrin atıklarını çevreye zararsız hale dönüştürürken;
aynı zamanda o şehrin atıklarını, şehrin servetine (refah ve yaşam kalitesini artırmak) dönüştürmektir.

VİZYONUMUZUN TEMELİ

Konvansiyonel teknolojilerle bozulan “Toprak- Hava-Su” dengesini, BASALIA ile döngüsel olarak yeniden kurmaya ve sürdürülebilir, ekolojik bir yapıya kavuşturmaya dayalıdır.

İnsanoğlu; yerin altında bulunan madenleri, hidrokarbonları ve elementleri yeryüzüne çıkarıp, medeniyetin ve teknolojinin gelişiminde kullanmıştır. Ancak bu gelişim, Lineer Ekonomi vizyonu ve Konvansiyonel Teknolojilerin “üret-kullan-at” modeline dayalı olduğu için, tüm organik-inorganik kökenli katı-sıvı-gaz formundaki atıkları ve periyodik cetvelde bulunan tüm elementleri yeryüzünde bırakmış (atık olarak) ve bu şekilde yarattığı çevre felaketleri ile “Hava-Su-Toprağı” kirletmiştir.

Lineer Ekonomi Vizyonu ve Konvansiyonel Teknolojilerle, yeryüzü ile gökyüzü arasındaki “döngülere” dayalı düzen bozulmuş ve sonucunda yaşam ve biyoçeşitlilik ciddi şekilde tehlikeye girmiştir.

Şimdilerde yaşanan iklim değişikliği ve çevre felaketlerinin kök nedeni; kainatın “yap/boz, yeniden yap, dönme ve döngülere (karbon-azot-su) dayalı” bozulan düzenidir.

Bozulan düzeni yeniden tamir etmek amacıyla, keşifçi mucit bilim insanı AHMET BAŞAL tarafından uzun yıllar içerisinde seleksiyon-adaptasyon ve mutasyonla yeni nesil zırhlı akıllı mikroorganizma topluluğu (BASALIA) geliştirilmiştir. Bu yetenekli mikroorganizma topluluğuna göre de tüm atık sorunlarını en çevreci ve ekonomik şekilde çözecek olan Basalia Biyo-Döngü Teknolojisi geliştirilmiştir.

BASALIA İNOVASYONUNUN AMACI;

“Karbon- Azot – Su” döngülerini tamir etmek için tamamlayıcı bir şekilde ”Periyodik Cetvel Döngüsünü” oluşturmaktır.

Basalia inovasyonunun asıl amacı, Basalia ile tamamlayıcı olarak kurulacak olan periyodik cetvel döngüsü ile (yap-boz/yeniden yapa dayalı) yaşamın sürdürülebilirliğinin yeniden sağlanmasıdır.

UZUN VADELİ HEDEFLERİMİZ

7Cbasalia, bir ÇEVRE ve KALKINMA vizyonu kapsamında global düzeyde atık sorunlarına çözüm üretirken, aşağıdaki hedefleri de hayata geçirmek istemektedir.

HEDEF:

Yerel yönetimlerle birlikte kurulacak Atık Varlık Fonları aracılığıyla her insana ücret vermek.

 • 7Cbasalia, yeşil ve döngüsel ekonomi / teknoloji alanında bir çevre ve kalkınma projesi ile global stratejisini planlamıştır.
 • Özellikle yerel yönetimlerle iş birliğinde kuracağı Green City Projeleri’nde yerel yönetimlerin şehirdeki tüm organik ve inorganik katı-sıvı-gaz formundaki atıkları bir çatı(fon) altında toplamasını ve Basalia Prosesleri ile elde edilecek gelirlerden bir kısmını bu fon aracılığıyla şehrin sakinlerine direkt ve endirekt olarak aktarmasını hedeflemektedir.
 • Basalia inovasyonunun sahibi buluşcu bilim insanı, bilinçli olarak yeşil ve döngüsel şehir proseslerinde kullanılan “Basalia Sıvısının” üretimini ve çoğaltımını insan dışkısına (kanalizasyon suyuna) kodlamıştır.
 • Bu bilinçli tercihin amacı; insana değer verilmesi ve bir insanın sadece dışkısından dolayı dünyanın her yerinde insanca bir hayat yaşayabilmesi için asgari bir evrensel gelir/ücret alabilmesini sağlamaktır.
 • Yerel yönetimlerle iş birliğinde kurulacak olan yeşil ve döngüsel şehir projelerinde, yerel yönetimler tarafından kurulacak olan Atık Varlık Fonları aracılığıyla elde edilecek ekonomik getirilerin; bir kısmının direkt olarak aylık kanalizasyon suyu ve evsel atık miktarları üzerinden, bir kısmının da herhangi bir atık girdisine bağlı olmaksızın direkt olarak şehrin sakinlerine evrensel gelir (şehir yaşam payı) olarak ödenmesi hedeflenmektedir.
 • 7Cbasalia, global düzeyde atık sorunu olan kamu ve özel kurumların atık sorunlarını en çevreci ve ekonomik Basalia projeleri/prosesleri çözme hedefindedir.
 • Bu amaçla, atık sorunu olan kamu ve özel kurumlara, atık sorunlarını çözerken mali açıdan yük olmamak ve/veya projeleri/prosesleri için finansman sorunu yaşamamaları için, atık sahiplerine “her tür alternatif finansman/fonlama/yatırımcı/girişimci” açılımlarını sunacak şemsiye bir kurum modelinde BASALIA YEŞİL FON‘u oluşturma hedefindedir.
 • BASALIA YEŞİL FON, 7Cbasalia şirketinin proje finansmanı ve yatırımları konusunda çalışacak finansal ÇÖZÜM ORTAĞI şeklinde konumlandırılacaktır.
 • BASALIA YEŞİL FON, şemsiye bir kurum pozisyonunda tüm alternatif finansal enstrümanları(gelecekte Yeşil Tahviller/Hisseler vs dahil) ve yatırımcı/girişimci kaldıraçlarını/opsiyonlarını kullanacaktır.
 • BASALIA YEŞİL FON şemsiyesi altında yatırımcılar/girişimciler ve proje finansmanı yapan kurumlar da olacaktır ve bu kurumlarla (yetkili) her tür yeşil ve döngüsel ekonomiyle ilgili piyasa/kamusal teşviklerden/hibeler/teşvikli kredilerden de faydalanarak atık projeleri hayata geçirilecektir.
 • Lineer Ekonomi ve Konvansiyonel Teknolojiler döneminde atıklar, genel olarak maliyet ve sorun olarak görülmekte, değerlendirilmekte ve fiyatlanmaktaydı.
 • Ancak, Yeşil ve Döngüsel Ekonomi/Teknolojiler döneminde, Basalia inovasyonu ile hem atıklar sorun/maliyet olmaktan çıkacak, hem de Basalia ile atıklar servete dönüştürüleceği için yakın gelecekte tüm atıklar kıymetli hale gelecektir. Özellikle, insana değer verilmesi için üretimi ve çoğaltımı insan dışkısına kodlandığından, insan dışkısının gelecekte önemli bir değere sahip olacağı ve vadeli işlemler piyasası oluşacağı öngörülmektedir.
 • Basalia ile kıymetli hale gelen atıklar, artık bir ham madde ve kaynak/nimet/servet olarak görülecektir. Dolayısıyla, 7Cbasalia’nın öncülüğünde ve piyasa dinamiklerine göre dizayn edilecek bir Global Atık Borsası ve Vadeli İşlemler Piyasası kurulması hedeflenmektedir.
 • Global Atık Borsası ve Vadeli İşlemler Piyasası ile istikrarlı, sürdürülebilir, öngörülebilir bir ortam oluşacak ve bu şekilde ekonomik büyüme, kalkınma ve teknolojik gelişim artacaktır.
 • 7Cbasalia, şehir ve ülkelerde yeşil ve döngüsel bir ekonomi/hayatın oluşması amacıyla bir çevre ve kalkınma vizyonu ile faaliyette bulunurken, aynı zamanda elde edeceği gelirlerin bir kısmını faaliyette bulunacağı her ülkede gelir dağılımını iyileştirme ve sosyal-adalet amaçlı kullanma hedefindedir.
 • Bu amaçla; yerel yönetimlerle birlikte kurmayı planladığı Atık Varlık Fonları aracılığıyla şehir sakinlerine direkt ve endirekt ekonomik faydalar yaratmanın ötesinde, kurucu ortaklar tarafından da 7Cbasalia Vakfı’nı kurmayı planlamaktadır.
 • 7Cbasalia Vakfı aracılığıyla, her ülkede “sosyal, eğitim, sağlık, alt yapı, spor, kültür, sanat, girişimcilik vb.” amaçlı her şehirde/bölgede yaşayan insanlara yardım etmeyi ve ilgili bölgedeki insanların yaşam ve refah standartlarını geliştirmeyi hedeflemektedir.