3. Proses: İnorganik Kökenli Maden Atıkları, Madenler ve Kimyasallar Prosesi

 • Maden atık çamurları prosesteki havuzlara taşınmaktadır.
 • BASALIA AŞILAMA HAVUZUnda aşılama işlemi yapılarak BASALIA üretimi yapılmaktadır.
 • Maden atık çamurları TAVALARA taşınarak (biokütle üretimi) BASALIA ile buluşturulur. BASALIA, atıkların içerisinde bulunan tüm elementleri ve havadan karbonu da bünyesine alırken, havaya temiz oksijen salarak BASALIA biokütlesini oluşturur.
 • BASALIA polimerleri oluştuktan sonra, tavalarda kalan su elektroliz edilerek içerisindeki brom alınır, ters osmos yapılarak kullanılabilir su haline getirilir. BASALIA biokütle yapısı da aşağıda 3 farklı şekilde işlenerek prosese devam edilmektedir.
 • Tavada Üst Yüzeyde Basalia Üst Yapı Eldesi ve Kıymetli Elementlerin Tutulması
 • Suda Çözünen Elementlerin elde edilmesi
 • Altta Karbon (C) ve Silisyum (Si) Yoğunluklu Basalia Polimeri
 • C Maddesindeki elementleri bünyesine alan BASALIA polimerleri (biokütleler), KURUTMA BÖLÜMÜ ne taşınmaktadır.
 • Kurutma ünitesinde kurutulan biyopolimerler PİROLİZ ÜNİTESİNDE yüksek ısıda reaksiyona sokularak akaryakıt, gaz ve karbon siyahına dönüştürülmektedir.
 • Üretilen akaryakıt, depolama alanına aktarılır, Karbon siyahı da içeriğinde bulunan kıymetli elementleri ayrıştırılmak üzere maden ayrıştırma bölümüne alınmaktadır.
 • Prosesin son evresi olan maden/element ayrıştırma evresinde Piroliz sonunda oluşan karbon yapısının içindeki değerli metallerin alınıp yüksek saflıkta karbon oluşumu hedeflenir. Bu hedef doğrultusunda 3 aşama ile bu işlem yapılmaktadır.
 • Karbon siyahı: Piroliz sonucunda çıkan karbon yapımız su ile karışımı sonucunda bazı metaller suda çözülüp alınmaktadır.
 • Elektroliz: FİLİTRE Bölümünde anlatılan Filtre altı elementlerin ve kullanılabilir suyun elektroliz edilmesidir.
 • Fırın: Suda çözülen ve elektrolizden elde edilen metallerin fırın yardımıyla külçeleştirilmesidir.
 • FİLTRE: A. ve B. maddelerindeki elementler filtrelerden geçirilerek filtre üstü ve filtre altı olmak üzere 2 aşamada değerlendirilir.
 • Filtre üstü: Filtre üstünde elde edilen elementler Küçük Piroliz işlemine tabi tutulur. Buradan karbon siyahı elde edilir. Karbon siyahı da kusturma yöntemi ile ayrıştırılır.
 • Filtre altı: Elektroliz yöntemi ile ayrıştırılır.
BASALİA PROSESLERİ


1. Proses: Organik Kökenli Katı Atık ve Çöp Prosesi

2. Proses: Evsel ve Endüstriyel Arıtma Çamurları Prosesi

3. Proses: İnorganik Kökenli Maden Atıkları, Madenler ve Kimyasallar Prosesi

4. Proses: Atık (Kirli) Su Temizliği Prosesi

5. Proses: Baca Gazı Bertarafı Prosesi
7C Global