BASALİA & PROSESİMİZ

Basalia Mikro Organizma Topluluğumuz ve Prosesimiz
Basalia mikroorganizma topluluğu;
  • Mikroorganizma topluluğunun oluşturduğu Basalia biyopolimer yapısını (sentetik dahil),
  • Mikroorganizma topluluğunun oluşturduğu Basalia biyopolimer proseslerini,
  • Basalia biyopolimer yapısından elde edilen çeşitli ürünleri ve proseslerini kapsamaktadır.
 
Basalia, sıvı ortamda çalışarak “katı, sıvı ve gaz” atıkları bünyesine element formunda alarak temizleyen (bileşik elementleri saf / basit hale çevirerek) ve temizlik sonrası ortaya çıkardığı biokütleyi (biyopolimer) temiz enerji kaynaklarına, kıymetli elementlere, karbon siyahına ve organik toprak düzenleyiciye dönüştüren yenilikçi bir mikroorganizma topluluğu ve prosesidir.

Basalia’nın Seleksiyonu ve Adaptasyonu
Basalia, 285 milyon adet/gr mikroorganizma ile Türkiye’de bünyemizde bulunan bir mikro alg türünün 14 yıl boyunca tehlikeli kirletici parametrelerle birlikte yaşatılarak seleksiyon ve adaptasyonla uğratılmış bir topluluktur. Basalia, bu adaptasyon özelliğinden dolayı her türlü tehlikeli kirletici parametreler ve elementlerle birlikte yaşama yeteneğine kavuşmuştur.

Basalia’nın Çalışma Prosesi
  • Basalia, doğanın kendi atıklarını bertaraf metodu olan; parçala, boz ve dönüştür esasına göre çalışmaktadır. Basalia mikroorganizma topluluğunda yaşayan mikroorganizmaların DNA’sı; kirletici parametrelerin bulunduğu ortamlarda işlevini bozmadan rahatlıkla görevini yapmaktadır.
  • Çalışma prensibi; içerisinde bulunduğu sıvı ortamda yer alan kirletici parametreleri BASALIA’nın salgıladığı enzimlerle ayrıştırmaya dayalıdır.
  • Basalia, katı, sıvı ve gaz olan bütün atıkları sıvı bazlı ortamda salgıladığı enzimlerle(genelde brom ve hidrojeni kullanarak) ayrıştırmaktadır. Bu atıkları bünyesine alırken ayrıştırarak, parçalamakta ve tutma özelliğinden dolayı da ayrı ayrı tutmaktadır.

Basalia’nın “Sıfır Emisyon ve Sıfır Atık” Özelliği
Basalia, atıkları temizlerken doğaya ve bulunduğu ortama zararlı olabilecek herhangi bir çıktı bırakmaz. Yani Basalia, sıfır emisyon prensibiyle çalışmaktadır. Bilakis, doğaya ve emisyona zararlı unsurları biokütle oluşturarak bünyesine almakta ve daha sonra bu atıkları ekonomik değeri yüksek çıktılara dönüştürmektedir.

Basalia’nın Kirletici Unsurları Tutma Özelliği
Basalia yapısındaki farklı fonksiyonel gruplardan ve porlu yapısından dolayı her türlü kirletici parametreyi tutma özelliği göstermektedir. Basalia, bileşik haldeki elementleri salgıladığı enzimlerle basit hale getirip parçalarken havadan karbonu, ortamdan da hidrojeni bünyesine almakta ve sonuçta jel (polimer) nitelikli güçlü bir hidrokarbon yapısı oluşturmaktadır.

Basalia’nın Kemosentez ve Fotosentez Özelliği ve Enerji Çıktısı
Basalia, sıvı içerisinde faaliyetteyken, bir bitki gibi bulunduğu ortamda fotosentez yaparak, ortamda bulunan karbonları bünyesine almanın yanında, kemosentez özelliğinden dolayı da havadan aldığı karbonu da bünyesine almakta(karbon bağlama) ve bu özelliğinden dolayı ortaya çıkan biyokütlenin enerji çıktısını da artırmaktadır.

Basalia Bünyesindeki Mikroorganizmaların Özellikleri
Basalia, “(i) keşfedici, (ii) ayrıştırıcı – parçalayıcı ve (iii) tutucu” olarak adlandıracağımız üç fonksiyonel mikroorganizma grubundan oluşmaktadır.

Basalia ile Temiz ve Sürdürülebilir Toprak, Hava ve Su Döngüsü Yeniden Kuruyoruz
Basalia prosesleriyle, organik ve inorganik katı-sıvı atıkları bertaraf ederken eş zamanlı olarak dünyanın en büyük çevre sorunu olan kirli toprak, hava ve su döngüsünü ekolojik olarak yeniden kurabiliyoruz

7C Global